Success Stories from Gurudeva

 • Kavitha (40022)
  Ganeshan (38953)

  6th Aug 2017

 • silpa (41241)
  abhi ashok (30225)

  10th Jul 2017

 • Varsha (38397)
  Rahul (30845)

  10th Jul 2017

 • Nithu (11628)
  Sudeshdas (37173)

  10th Jul 2017

 • Anshi.T C (43200)
  Deepu (43176)

  10th Jul 2017

 • Vijina.T P (29526)
  Bijeesh (44814)

  8th Jul 2017

 • Remia K M (42479)
  suresh. v (4339)

  7th Jul 2017

 • Akshara (31923)
  Prabish (42177)

  5th Jul 2017