Success Stories from Gurudeva

 • Rekha.K.T (19379)
  Manu Prasad (31337)

  9th Jan 2017

 • Sumija.C (18049)
  Vipin.C (23873)

  9th Jan 2017

 • Ramya Rajan.R (31792)
  Lalbin (32763)

  9th Jan 2017

 • Prathyusha.P.P (20124)
  Rajesh.V.P (8387)

  8th Jan 2017

 • Saranya.P (27600)
  Dhanesh (37705)

  7th Jan 2017

 • Shinjitha.S (27188)
  Jijesh (34467)

  6th Jan 2017

 • Rinsy.P.P (21843)
  Shin (40138)

  2nd Jan 2017

 • Indu.V.S (10030)
  Sreejith N (16026)

  1st Jan 2017