Success Stories from Gurudeva

 • Dhanya (32903)
  Ajesh (31441)

  1st Oct 2017

 • jincy (33107)
  ranjith (26424)

  18th Sep 2017

 • Akhila (45607)
  Pradeesh (39458)

  16th Sep 2017

 • Sharannya (44848)
  Jijil (40229)

  15th Sep 2017

 • Nimisha (40917)
  Sumith (21875)

  15th Sep 2017

 • Sindhu (18621)
  Priju (42330)

  13th Sep 2017

 • Amritha (43243)
  Kishor (35159)

  13th Sep 2017

 • Harsha (31293)
  Pradeep (42935)

  13th Sep 2017