Success Stories from Gurudeva

 • Prathyusha.P.P (20124)
  Rajesh.V.P (8387)

  8th Jan 2017

 • Saranya.P (27600)
  Dhanesh (37705)

  7th Jan 2017

 • Shinjitha.S (27188)
  Jijesh (34467)

  6th Jan 2017

 • Rinsy.P.P (21843)
  Shin (40138)

  2nd Jan 2017

 • Indu.V.S (10030)
  Sreejith N (16026)

  1st Jan 2017

 • Sunija surendran (29404)
  Rakesh.K (28875)

  1st Jan 2017

 • Monisha Mohan (32802)
  JIJU JAYARAJAN (29108)

  1st Jan 2017

 • Aparna M (31623)
  ARUN (36615)

  1st Jan 2017