Success Stories from Gurudeva

 • Snigdha (32237)
  Jidesh (25925)

  1st Feb 2016

 • Liji (13524)
  Praveen (25940)

  31st Jan 2016

 • Ranjana (25605)
  Vijay (28799)

  31st Jan 2016

 • Neethu (29346)
  Arun (27060)

  31st Jan 2016

 • Simi (15085)
  Abhilash (16385)

  31st Jan 2016

 • Sinju (29208)
  Nidhindas (26909)

  31st Jan 2016

 • Aiswarya (16959)
  Sreejith (14815)

  31st Jan 2016

 • Swathi (26845)
  Jithesh (23456)

  31st Jan 2016