ഇപ്പോൾ ഗുരുദേവയുടെ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകളും തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്
(Office Time : 10 AM to 5 PM Mon to Sat ) Help Line No :9656276780
ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക്‌ എല്ലാ മെമ്പർഷിപ്പുകൾക്കും ആകർഷകമായ ഡിസ്‌കൗണ്ടിൽ ഓഫീസിലുടെയോ,ഓൺലൈനായിട്ടോ പെയ്‌മെന്റ് നടത്തി Express Interest /Personal Message അയക്കൽ ,പാർട്ടിയെ call ചെയ്യൽ തുടങ്ങിയ നിങ്ങളുടെ വിവാഹാന്വേഷണ ശ്രമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നടത്തുകയും ചെയ്യാമല്ലോ

Choose Our Attractive Membership at Reasonable Price

We do not Charge any other commission or Brokerage after marriage

Premium Plus

1500 Now 1300/- only

Validity : 6 Months

Benefits of Premium Plus Membership

Contact Details allowed to view : 40 Nos with in 6 Months

Express interest allowed to Send : Unlimited with in 6 Months

Personal Message with your Contact Details Send : 40 Nos with in 6 Months

You Can Know About the Horoscope ie: Sudha/Dosha/Normal

Your Profile will be Displayed till your Marriage is Settled

Premium

1000 Now 900/- Only

Validity : 3 Months

Benefits of Premium Membership

Contact Details allowed to view : 20 Nos with in 3 Months

Express interest allowed to Send : Unlimited with in 3 Months

Personal Message with your Contact Details Send : 20 Nos with in 3 Months

You Can Know About the Horoscope ie: Sudha/Dosha/Normal

Your Profile will be Displayed till your Marriage is Settled

Previous Paid Members Renewal Membership Schemes

If you are thinking of changing your old Expire Membership.

You can renew to any membership (Premium or premium plus) you want now

Renewal of Premium Plus Rs : 1200 Now Rs: 1000 only. Renewal of Premium Rs:800 Now Rs:700 only.

Benefits of Renewal Membership

Your Profile Will Get Good Priority in Search Pages

You Will Get all Facilities of New Membership

Also you will get all the Previous Visited History of Profile with Contact details free

Another Payment Options

Deposit or Transfer Amount to our Bank Account

New Offer Amounts

New Premium Plus Rs : 1300 & New Premium Rs:900 only.

Renewal Premium Plus Rs : 1000 & Renewal Premium Rs:700 only.

A/c No: 67077883535 (SBI, Calicut - Anie Hall Road Branch)
A/c Holder name: GURUDEVA (IFSC Code : SBIN0070301)

After Making Bank Transfer / Deposit At Our Bank Account.
Please Call or What'sapp:9656276780

Google Pay

You can do the Payment through Google Pay

New Offer Amounts

New Premium Plus Rs : 1300 & New Premium Rs:900 only.

Renewal Premium Plus Rs : 1000 & Renewal Premium Rs:700 only.

:-9633320449

After Making Google Pay Please Call or What'sapp:9633320449.